Kategoriat
Yleinen

Ryhmäpuheenvuoro koskien tilinpäätöstä 2017

Ohessa 11.6. Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa pitämäni vasemmistoliiton ryhmäpuheevuoro koskien tilinpäätöstä 2017.


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat,

Vuosi 2017 oli Kuopion talouden näkökulmasta hyvä. Emokaupungin 9,6 miljoonan euron sekä kaupunkikonsernin 32,8 miljoonan euron ylijäämä antavat aihetta optimismiin. Talous on kehittynyt positiivisesti, ja näyttää siltä, suotuisa kehitys jatkuu monilta osin edelleen. Runsas rakentaminen, työllisyyden parantuminen ja yhteisöjen hyvä tulokehitys tulevat luultavasti kasvattamaan verotulojamme. Tilanne on valoisampi, kuin vielä vähän aikaa sitten uskottiin.

Viime vuoden tulos nimittäin oli huomattavasti ennalta arvioitua parempi. Vielä vuoden 2018 talousarviota laadittaessa tilikaudesta ennakoitiin alijäämäistä. Vaikka arvion ja toteuman välinen ero ei kokonaisuuden kannalta välttämättä vaikuta kovin suurelta summalta, on ennusteilla iso merkitys kaupungin toimintoja budjetoitaessa.

Kuten tänään listalla olevassa arviointikertomuksessakin todetaan, voivat epätarkat ennusteet muun muassa aiheuttaa tarpeettomia säästötoimia. Näillä säästötoimenpiteillä voi olla vahingollisia seurauksia kaupunkilaisille. On tärkeää, että me päättäjät saamme päätöksenteon tueksi mahdollisimman tarkat ennusteet. Tässä on selkeä kehittämisen paikka Kuopion kaupungin taloudenhoidossa.

Arvoisat läsnäolijat,

Tulevina vuosina Kuopiossa toteutetaan merkittäviä investointeja. Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Kasvutavoitteiden ohessa on kuitenkin syytä muistaa, ettei kasvu ole mikään itseisarvo. Se on väline hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Meidän on pidettävä mielessä sekin, että Kuopiossa on myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole päässeet mukaan nähtävillä olevaan hyvään kehitykseen. Esimerkiksi asunnottomuustilanne paheni viime vuonna. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi, ja nuorten mielenterveysyksikössä lähetteiden määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Ikäihmisten asumispalvelupaikkoihin oli kohtuuttoman pitkiä jonotusaikoja.

Kaupungissamme on havaittavissa voimakasta eriarvoisuutta, johon meidän on välttämätöntä puuttua entistä voimakkaammin. Niin kauan, kuin sote- palvelut ovat kaupungin vastuulla, on meidän pyrittävä siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus niitä käyttää. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta olennaista on esimerkiksi huolehtia laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja oppilashuollosta. Se, mihin rahaa satsataan, on valtuuston arvovalinta.

Kaiken kaikkiaan meidän pitäisi entistä selkeämmin ajatella kaupunkilaisten hyvinvointiin tehtäviä satsauksia investointeina sen sijaan, että ne nähtäisiin kuluerinä. Sen lisäksi, että asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan tärkein tehtävä, on se myös hyvää taloudenpitoa. Kuten kaikki tiedämme, ovat terveet, hyvinvoivat ihmiset kuntien tärkein voimavara. Heistä syntyy kaupungin elinvoima.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat, hyvät kuopiolaiset

Vuoden 2017 tilinpäätös viestii sellaisesta positiivisesta kehityksestä, jota olemme varmasti kaikki odottaneet. Vaikka kehitettävää on vielä paljon, oli vuosi monella tapaa hyvä.

Ryhmämme puolesta kiitän kaupungin henkilökuntaa arvokkaasta työpanoksesta, jonka varaan menestyksemme rakentuu nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos myös kaikille niille kuopiolaisille, joiden aikaan saama hyvä ei ehkä suoraan ole luettavissa raporteista, mutta jotka pyyteettömästi käyttävät voimavarojaan muiden hyväksi: vapaaehtoistyöntekijöille, omaishoitajille, kyläyhteisöjen aktiiveille ja niin edelleen. Ja ylipäätään kiitos kaikille niille lähes 120 tuhannelle kuopiolaiselle, jotka tekevät tästä kaupungistamme niin erityisen. Panoksenne on ensiarvoisen tärkeä yhteisellä matkallamme kohti hyvän elämän pääkaupunkia.